Places to Visit

Jama masjid Shamsi Budaun
View Image Jama Masjid Shamshi
Gauri Shankar mandir Budaun
View Image Gauri Shankar Mandir
Mumtaz Mahal's sister's mausoleum Budaun
View Image Mumtaz Mahal's sister's mausoleum